ใบรับรอง

ทางบริษัท มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับ ISO 9001:2008 โดยนโยบายของทางบริษัท  ยังคง มุ่งเน้น ที่คุณภาพสินค้า การบริการ ที่ตรงต่อเวลา และราคาที่เหมาะสม ที่ให้กับลูกค้าโดยตลอดมา

Certificate of Registration

Name: UseWell Development Co.,Ltd. / Irapot Development Co.,Ltd.

Certificate No: 35675/A/0001/UK/En Issue

Date: 22 June 2015

Expiry Date: 21 June 2018